RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej Administrator Danych Osobowych w skrócie -„ADO”) jest Tomasz Ciskowski prowadzący działalność gospodarczą CK Stolarka Tomasz Ciskowski, ul. Pucka 21, 84-106 Leśniewo, NIP:587-161-08-79, REGON:221842989, adres e-mail: biuro@ck-stolarka.pl, info@ck-stolarka.pl, tel.:600 021 359, 600 021 399. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, więc we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z nim pod wyżej wymienionymi numerami bądź adresem e-mail.
 2. Pana/i dane osobowe uzyskane dobrowolnie i wykorzystywane są w następujących celach:
  • sporządzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy związanej z zakupem stolarki otworowej( to znaczy: okna ,drzwi, parapety, bramy garażowe itp.) w formie elektronicznej lub papierowej art. 6 ust.1 lit. „b” RODO,
  • wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępnienia danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), podstawa przetwarzania : art. 6 ust.1 lit. „c” RODO,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1. „f” RODO,
  • marketingu usług świadczonych przez ADO, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. ”f” RODO,
  • poinformowania o możliwości skorzystania z usług ADO np. bezpośrednio w punkcie handlowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podstawa przetwarzania: art.6 ust.1 lit. ”a” RODO.
 3. Firma CK-Stolarka przetwarza Państwa dane w postaci : nazwy firmy, NIP-u ,imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Ponadto Firma zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa aby chronić Państwa dane.
 4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane:
  • w formie papierowej i elektronicznej,
  • przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy oraz sporządzenia stosownych protokołów odbioru, jak również przez cały okres gwarancyjny (5 lat), a także w zakresie rozliczeń z ordynacjami podatkowymi,
  • jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę , dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dotyczą (z wyłączeniem dokumentów księgowych).
 5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z ADO w zakresie realizacji usług na Pana/i rzecz, w tym wsparcia technicznego oraz podmioty współpracujące i działające na rzecz ADO. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom w tym Policji i prokuraturze.
 6. Dane osobowe będą ujawnione upoważnionym pracownikom i podmiotom współpracującym z CK-Stolarka, działającym na dobro i rzecz klienta.
 7. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji czy ADO przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,
  • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingowe,
  • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez ADO i wtrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
  • usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez ADO bezpodstawnie.
 8. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez ADO odbywa się z naruszeniem prawa.